Polityka prywatności

Delivry Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, właściciel serwisu delivry.pl oraz aplikacji mobilnej o nazwie Delivry, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 18.08.2020 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

1. Administrator danych osobowych

Delivry Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, NIP: 6772452260, REGON: 385836326, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835224.

2. Dane kontaktowe

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą pocztową na adres : Delivry Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, albo drogą elektroniczną za pośrednictwem zakładki „Kontakt” na stronie internetowej delivry.pl.

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem mailowym : iodo@delivry.pl

3. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

a. Przedstawienie oferty naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

b. Realizowanie i wykonanie zawartej umowy (korzystanie z serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

c. Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,

d. Wykonanie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania zawartej umowy; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z umowy (korzystanie z serwisu), a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

Administrator może podejmować czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4. Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google AdWords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • HubSpot (administrator cookies: HubSpot Inc z siedzibą w USA).

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dostawcy usług 

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
 • innym odbiorcom danych np. sponsorom nagród, partnerom, pośrednikom, rejestrom domen, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Wykaz odbiorców danych znajdą Państwo na końcu niniejszej Polityki.

Państwa dane nie są przekazywane poza terytorium EOG.

Organy Państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. usunięcia danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przenoszenia danych osobowych,
f. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
g. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza w zakładce Kontakt albo w sposób wskazany w pkt. 2.

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

7. Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych.

Zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych spełniały najnowsze normy: PL ISO/IEC 27001:2017, Rozporządzenie EIDAS,
 • na stronie www.delivry.pl oraz w aplikacji mobilnej Delivry stosujemy środki ochronne:
  • Certyfikat SSL do ochrony transmisji
  • Szyfrowanie danych osobowych w bazie
  • Hasła są zapisane w bazie niejawnie, jako tzw. hashe.
  • Jednosładnikowa autentykacja w postaci loginu i hasła
  • Jako właściciel strony regularnie zmieniamy swoje hasła dostępowe
  • Regularnie wykonujemy kopie danych podanych na stronie
  • Dbamy o regularne aktualizacje oprogramowania na stronie

8. Lista zewnętrznych dostawców usług i dane, które są udostępniane:

 • Essyo (z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707) przy ul. Jagiełły 9 G) firma informatyczna na zasadzie powierzenia – administracja i bezpieczeństwo strony internetowej, przechowuje wszystkie dane serwisu, usługa hostingu stron internetowych, przechowuje wszystkie dane serwisu.
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi ubezpieczyciele
 • kancelaria prawna : Agnieszka Susz-Kramarska Radca Prawny Kancelaria Prawa Gospodarczego, 30-319 Kraków, Rynek Dębnicki 6/1
 • banki : ING Bank Śląski, 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34
 • operatorzy płatności
 • organy publiczne
 • operatorzy systemu komentarzy
 • operatorzy rozwiązania typu chat online – Hub Spot
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora: PromoAgency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-150 ), ul. Armii Krajowej 25.